لیست تجهیزات و خدمات

 PH متر - کارخانه سازنده: Metrohm - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

 آب دیونیزه - کارخانه سازنده: FNR8 - هستاران طب - ایران - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

 اتاق تمیز - کارخانه سازنده: Class 1000 & 10000 - آرام نسیم - ایران - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

 پتانسیواستات - کارخانه سازنده: IviumStat.XR - Ivium technologies - هلند - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

 سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: ROTINA 380 - Hettich - آلمان - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

 شبیه‌ساز سلول خورشیدی - کارخانه سازنده: شریف سولار - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

 کوره کتابی - کارخانه سازنده: 1150 - آذر کوره - ایران - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

 میکروسکوپ نوری  - کارخانه سازنده: LEICA - آلمان - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

آب مقطر گیری - کارخانه سازنده: FATER ELECTRONIC - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

آب مقطرگیر یکبار تقطیر - کارخانه سازنده: MERIT مارک - W4000 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

آب مقطرگیری 1 بار تقطیر - کارخانه سازنده: فاطر - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

آب مقطرگیری 2 بار تقطیر - کارخانه سازنده: فاطر - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اتاق بخار - کارخانه سازنده: دیگ بخار و اتاق ایزوله - مسئول: میرشریف موسوی - آزمایشگاه سازه و زلزله

اتاق گاز - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

اتمیک ابزوبشن با شعله - کارخانه سازنده: UNICAM-929 - مسئول: اردلان سلیمانیان - عوامل شیمیایی

اتوكلاو - کارخانه سازنده: زعیم طب - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

اتوكلاو - کارخانه سازنده: زعیم طب - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

اتوكلاو - کارخانه سازنده: Rozhin Teb - دیجیتال - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

اتوكلاو 25 لیتری با سیستم هوشمند - کارخانه سازنده: ایران طب زعیم - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اتوکلاو Waste - کارخانه سازنده: DAIHAN - مسئول: سمیه علی پور - اتاق شست و شو

اتوکلاو استریل - کارخانه سازنده: ابزار پزشکی کاوش - مسئول: سمیه علی پور - اتاق شست و شو

آزمایش بار نقطه ای سنگ - کارخانه سازنده: آزمون - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش برش مستقیم کند شامل سه نمونه - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش تحکیم بزرگ - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش تحکیم کوچک - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش تک محوری سنگ - کارخانه سازنده: آزمون - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش دانه بندی - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش سه محوری CD شامل سه نمونه - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش سه محوری CU شامل سه نمونه - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش سه محوری UU - کارخانه سازنده: ژاپنی - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش شکست بتن - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی - کارخانه سازنده: آزمون - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایش هیدرومتری - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایشگاه شیمی - کارخانه سازنده: - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

آزمایشگاه کشت سلولی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی اسعدی - آزمایشگاه کشت سلول

آزمون اصطكاك لاستیك - کارخانه سازنده: ساخت گروه پلیمر دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آزمون خواص الكتریكی - کارخانه سازنده: ساخت گروه پلیمر دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آزمون سایش پلاستیك - کارخانه سازنده: Gotech/7080S2 - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آزمون سایش لاستیك - کارخانه سازنده: ساخت گروه پلیمر دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آزمون شعله اکسی استیلن - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

آزمون شعله اکسی استیلن - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

ازن آنالایزر - کارخانه سازنده: ARDA OZONEUF - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اسپكتروفتومتر - کارخانه سازنده: - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اسپكتروفتومتر UV - کارخانه سازنده: CARY50 مدل VARIAN - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

اسپكتروفتومتر UV - کارخانه سازنده: optizen 3220uv - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

اسپكتروفتومتر UV - کارخانه سازنده: CARY100 مدل VARIAN - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

اسپكتروفوتومتر UV - کارخانه سازنده: optizen 3220uv - کره - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: Aquarius - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه دکتری

اسپکتروفتومتر - کارخانه سازنده: Tecno - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه دکتری

اسپکتروفتومتر ATR - کارخانه سازنده: PerkinElmer - Frontier - آمریکا - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

اسپکتروفتومتر FTIR - کارخانه سازنده: PerkinElmer - Frontier - آمریکا - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

استرین متر دینامیکی - کارخانه سازنده: TML(DC-97) - مسئول: حسام صادقیان - آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق

استفاده از خدمات رایانش ابری - کارخانه سازنده: - مسئول: معصومه اصلانی - مرکز داده و رایانش ابری

اشباع نمونه سنگ در فشار بالا - کارخانه سازنده: Petroahoura - مسئول: سعید صادق نژاد - آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز

اکسترودر با دوماردون - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

اکسترودر تک پیچ - کارخانه سازنده: شرکت پلاستیک سازی دهنادی - مسئول: احسان خوشبختی - آزمایشگاه ذوب ریسی

اکسترودر دومارپیچ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

الایزا ریدر - کارخانه سازنده: DANA - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه دکتری

الایزا ریدر - کارخانه سازنده: Stat Fax 2100 - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

الایزا ریدر-نانودراپ - کارخانه سازنده: biotek-µQuant - مسئول: محمد ستاری - بیوالکترومغناطیس

الایزاریدر - کارخانه سازنده: AWARENESS TECHNOLOGY INC - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

الایزاریدر - کارخانه سازنده: Lab System - مسئول: محبوبه محسنی - دندرتیک سل

الکتروریسی - کارخانه سازنده: فن آوران نانو مقیاس - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

الکتروریسی - کارخانه سازنده: فن آوران نانو مقیاس - مسئول: سمیره نجف آبادی - آزمایشگاه جداسازی زیستی

الکتروفورز سه بعدی - کارخانه سازنده: Pharmacia - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه پی سی آر

آماده ­سازی نمونه ­های اصطکاک و سایش لاستیک یا خواص الکتریکی - کارخانه سازنده: GwInstek LCR8101G - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آمپرمتر - کارخانه سازنده: - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اندازه گیری گاز خروجی - کارخانه سازنده: Madur-GA-21 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اندازه گیری میزان آسفالتین - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: امیرحسین سعیدی - آزمایشگاه ترمودینامیک

اندازه گیری نقطه انجماد مایعات - کارخانه سازنده: آزمایش ابزار - ساخت ایران - مسئول: دکتر سید مجتبی صدرعاملی - ازمایشگاه مهندسی انرژی

انسکتاریوم - کارخانه سازنده: مهندسی گروک - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه حشره شناسی

انکوباتور 50 لیتری - کارخانه سازنده: مارک Rehdad مدل B - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

انکوباتور co2 - کارخانه سازنده: Biotech Galaxy - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - اتاق کشت سلول

انکوباتور CO2 دار - کارخانه سازنده: BINDER - مسئول: سمیه علی پور - اتاق کشت

انکوباتور شیکر دار - کارخانه سازنده: stuart - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه دکتری

انکوباتور شیکردار - کارخانه سازنده: Jal Laboratory EQUIPMENT - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

اوزون ژنراتور - کارخانه سازنده: - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

اولتراسونیک - کارخانه سازنده: بخش مكانيك-KRF 200 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

اولتراسونیک پراب دار - کارخانه سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

اولتراسونیک پروبی - کارخانه سازنده: UP400S - آلمان - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

اولتراسونیک کلینر 6 لیتری - کارخانه سازنده: Fungilab-UE-6SFD - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

آون - کارخانه سازنده: ATF - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

آون حرارتی - کارخانه سازنده: MobinTeb - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

آون خلا - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

آون خلأ - کارخانه سازنده: Fara Azma - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

آون خلأ - کارخانه سازنده: AL5086 - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

آون خلأ - کارخانه سازنده: Gotech/7016A - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آون خلأ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

آون خلأ - کارخانه سازنده: NAPCO - مسئول: احسان خوشبختی - آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

آون خلا مجهز به پمپ خلا - کارخانه سازنده: wisd - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

آون خلاء - کارخانه سازنده: AL5086 - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

آون خلاء - کارخانه سازنده: HYSC - کره - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

آون معمولی - کارخانه سازنده: laboven - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آون معمولی - کارخانه سازنده: Wisd مارک WON-50 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

آون معمولی - کارخانه سازنده: HeraeusVT 8025 - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آون معمولی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

آون معمولی - کارخانه سازنده: ساخت داخل (Aria Teb) - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

آون معمولی - کارخانه سازنده: ساخت داخل (Aria Teb) - مسئول: علیرضا شریف - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

بازگردانی ترشوندگی پلاگ (Aging) در دما و فشار مخزن (20 روز) - کارخانه سازنده: Petroahoura - مسئول: سعید صادق نژاد - آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز

بایل میل - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

برداشت پروفیل بستر(bedprofiler) - کارخانه سازنده: آداک ایرانیان - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

بن ماری - کارخانه سازنده: فاطر ریزپرداز-W614BD 8 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

بن ماری - کارخانه سازنده: PECO PBU-405 - مسئول: سمیه علی پور - اتاق کشت

بن ماری شیكردار - کارخانه سازنده: Wisoven - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

بن ماری متوسط - کارخانه سازنده: PRN - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

بیوراكتور3 لیتری - کارخانه سازنده: Winpact مدل FS-01-A - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

بیوراكتور5 لیتری - کارخانه سازنده: زیست صنعت صبا - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

بیوراكتورستونی 2 لیتری - کارخانه سازنده: شیشه ای ایرانی - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

پانچ - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

پانچ ضربه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

پانچ نمونه ­های لاستیكی - کارخانه سازنده: Gotech - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

پاندول انگلیسی - کارخانه سازنده: کنترل - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

پایلوت نیمه صنعتی تولید الیاف توخالی - کارخانه سازنده: Hollow Fiber Spinning Line - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

پرس گرم - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

پرس گرم - کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: احسان خوشبختی - آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

پرس هیدرولیک گرم - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

پروفایلمتر - کارخانه سازنده: Pbi - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

پرینتر سه بعدی ، سیستم جراحی عصبی موجود زنده (آبزیان) - کارخانه سازنده: جهان JP4 - مسئول: یوسف جمالی - آزمایشگاه ارگانیسم سایبری

پمپ پریستالتیك - کارخانه سازنده: Heidolph-PD 5001 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

پمپ پریستالتیك 0/5-50 ml/h - کارخانه سازنده: WATSON - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

پمپ خلا - کارخانه سازنده: Aspirator-VC701 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

پمپ سرنگ - کارخانه سازنده: SP2001 مدل WPI - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

پمپ سرنگ - کارخانه سازنده: Guangxi VERYARK Technology :مارک TCI-Iv :مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

پمپ سرنگی - کارخانه سازنده: - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

پمپ سرنگی - کارخانه سازنده: Longer PUMP lsp01-1A - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

پمپ وكیوم - کارخانه سازنده: VP30 - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

پمپ وكیوم - کارخانه سازنده: VP30 مدل LABTECHمارک - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

تانک و پاورسوپلای الکتروفورز افقی - کارخانه سازنده: BIO-RAD - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

تبخیر کننده چرخان - کارخانه سازنده: Heidolph- آلمان - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

تجهیزات بارگذاری با استفاده از کف قوی و ری اکشن فریم - کارخانه سازنده: اینرپک - مسئول: میرشریف موسوی - آزمایشگاه سازه و زلزله

تحلیلگر فرایند احتراق داخل موتور - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه موتور و پیشرانش

تخلخل سنج جیوه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

ترازو - کارخانه سازنده: Metler-PJ300 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

ترازو - کارخانه سازنده: startorius universal - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

ترازو با دقت 0/0001گرم - کارخانه سازنده: Kern مارک ABS120-4 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

ترازوی آزمایشگاهی (دقت 0.001 گرم) - کارخانه سازنده: JS - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

ترازوی آزمایشگاهی (دقت 0.1 گرم) - کارخانه سازنده: KIA-ARA - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

ترازوی حساس - کارخانه سازنده: startorius research - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

ترازوی دقیق - کارخانه سازنده: Adam equipment (WA 120) - مسئول: حسام صادقیان - آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق

ترازوی دیجیتال با دقت 0.01 - کارخانه سازنده: AND - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

تراش دومتری - کارخانه سازنده: چینی - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

ترموسایکلر - کارخانه سازنده: ABI - مسئول: سمیه علی پور - PCR اتاق

تزریق 250 گرمی - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

تزریق 250 گرمی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

تزریق 50 گرمی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

تزریق رسوب دانه ای(sand fider) - کارخانه سازنده: آداک ایرانیان - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

تست سرد انژکتور - کارخانه سازنده: ساخت آزمایشگاه موتور و پیشرانش فضایی - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه میکروموتور فضایی

تست سنجش تراوایی گاز - کارخانه سازنده: Gas Permeation & Separation Cell - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

تست ضربه - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

تست فشاری بتن - کارخانه سازنده: 400 - مسئول: میرشریف موسوی - آزمایشگاه سازه و زلزله

تست کشش فشار UTM - کارخانه سازنده: سنتام - مسئول: میرشریف موسوی - آزمایشگاه سازه و زلزله

تست کشش، فشار و خمش - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

تست میکرو موتور ( ایمپالس ) - کارخانه سازنده: ساخت آزمایشگاه موتور و پیشرانش فضایی - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه میکروموتور فضایی

تعیین حدروانی و خمیری - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

تعیین کشش سطحی و بین سطحی - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: امیرحسین سعیدی - آزمایشگاه ترمودینامیک

تولید فیلم دمشی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

جارتست - کارخانه سازنده: Aqualytic - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

جذب اتمی - کارخانه سازنده: PHILIPS PU9100X - انگلستان - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

جک دینامیکی - کارخانه سازنده: دستگاه مونتاژی - مسئول: میرشریف موسوی - آزمایشگاه سازه و زلزله

چمبر استوانه ای - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

حمام آب گرم شیكردار - کارخانه سازنده: مدل: NB-303 مارک: N-Biotek - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

حمام اولتراسونیك - کارخانه سازنده: WUC-D10H مدل wisd - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

حمام اولتراسونیك - کارخانه سازنده: Wisd مارک WUC-D10H مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

حمام شیکر دار - کارخانه سازنده: GFL - 1086 - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

حوضچه آب - کارخانه سازنده: حوضچه آب - مسئول: میرشریف موسوی - آزمایشگاه سازه و زلزله

خشک کن سینی - کارخانه سازنده: داخلی - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل - کارخانه سازنده: flexim - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

درجه نفوذ قیر - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دریل رادیال - کارخانه سازنده: چینی - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

دستگاه direct mass - کارخانه سازنده: gc-mass agilent - مسئول: نجف آهوپای - آزمایشگاه عمومی شیمی

دستگاه BET - کارخانه سازنده: micromertics-tristar - مسئول: نجف آهوپای - آزمایشگاه عمومی شیمی

دستگاه PH متر - کارخانه سازنده: Fara Azma PF90 - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

دستگاه UTM - کارخانه سازنده: سنتام - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: علیرضا شریف - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

دستگاه اشباع سنک مخزن - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: امیرحسین سعیدی - آزمایشگاه ترمودینامیک

دستگاه افت . خیزسنج ( LWD ) - کارخانه سازنده: - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه اندازه گیری زاویه تماس - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: امیرحسین سعیدی - آزمایشگاه ترمودینامیک

دستگاه بارگذاری جانبی دینامیکی شمع - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دستگاه بارگذاری شمع و رادیه - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دستگاه برش مستقیم غیراشباع - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دستگاه برش نمونه های تخته ای شکل آسفالت - کارخانه سازنده: - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه بیرون کشیدگی مسلح کننده - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دستگاه پوش داون - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دستگاه تراوش تبخیری - کارخانه سازنده: Pervaporation Testing Unit - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

دستگاه ترموسایکلر - کارخانه سازنده: Eppendorf - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه پی سی آر

دستگاه ترموسایکلر گرادیانت - کارخانه سازنده: Biorad - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه پی سی آر

دستگاه تست مکانیکی - کارخانه سازنده: ساخت ازمایشگاه مکانیک شکست - مسئول: فاطمه علوی - ازمایشگاه مکانیک شکست

دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی - کارخانه سازنده: کنترل - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه تعیین درصد هوای بتن - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه تماس دهنده غشایی - کارخانه سازنده: Membrane Contactor - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

دستگاه تهیه قیر اصلاح شده - کارخانه سازنده: - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه درصد خرد شدگی مصالح بر اثر ضربه - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه درصد شکستگی مصالح براثر فشار - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه دیجیتال مارشال - کارخانه سازنده: آزمون - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه دینامومتر 150KW به روش Eddy Current با قابلیت اخذ و پردازش اتوماتیک داده ها - کارخانه سازنده: مبتکران پارس اندیش - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه موتور و پیشرانش

دستگاه دینامومتر HP1 -150 هیدرولیکی - کارخانه سازنده: انگلیسی - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه موتور و پیشرانش

دستگاه ساخت میکروکپسول - کارخانه سازنده: DORSA - SR-9123 - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

دستگاه سایش آسفالتهای حفاظتی - کارخانه سازنده: - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون - کارخانه سازنده: RO & NF Permeation Cell - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اولترا و مایکرو فیلتراسیون - کارخانه سازنده: UF & MF Permeation Cell - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

دستگاه سه محوری حقیقی سنگ - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دستگاه سه محوری غیر اشیاع - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دستگاه سیکل ذوب و یخ - کارخانه سازنده: آریا سرمایش - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه شیار افتادگی چرخ - کارخانه سازنده: - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه فیلم کش - کارخانه سازنده: Knife Casting - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

دستگاه گریز از مرکز آسفالت - کارخانه سازنده: - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه لیزر اندازه گیری مشخصه های پاشش PDA - کارخانه سازنده: Dantec Dynamics - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه میکروموتور فضایی

دستگاه نرمی سنج مصالح پودرشده (بلین) - کارخانه سازنده: آزمون - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

دستگاه نفوذپذیری غیر اشباع - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دوربین (fs700-sony)به همراه (recorder) - کارخانه سازنده: sony - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه سازه هیدرولیکی

دوربین تست قطره (با 3 بار تکرار) - کارخانه سازنده: Dinolite - مسئول: احسان خوشبختی - آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

دورنک نمایی دورانی - کارخانه سازنده: jasco -j715 - مسئول: نگار ندافی - بیوترمودینامیک

دورنک نمایی دورانی - کارخانه سازنده: jasco -j715 - مسئول: نگار ندافی - بیوترمودینامیک

دیجیتال مولتی متر دستی - کارخانه سازنده: GWinstek-GDM- 356 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

دیونایزر - کارخانه سازنده: FNR-12 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

راکتورCO2 - کارخانه سازنده: مارک HACK - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

روتاری اواپراتور (تقطیر در خلا) - کارخانه سازنده: RV10 مدل IKA - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

روتاری اواپراتور (تقطیر در خلا) - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

روتاری اواپراتور (تقطیر در خلا) - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

ریسندگی الکتریکی - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

ریسندگی الکتریکی دو پمپ - کارخانه سازنده: نانو ساختار آسیا eSpinner NF CO.AN/VI - مسئول: علی جوانمردی - آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

رئومتر - کارخانه سازنده: Anton Paar USD200 - مسئول: علی حق طلب - آزمایشگاه رئولوژی

رئومتر - کارخانه سازنده: Anton paar - مسئول: احسان خوشبختی - آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

ریومتر چرخشی - کارخانه سازنده: R20 - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

رئومتر لاستیك - کارخانه سازنده: hielscher/UP400S - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

ژل اسکن - کارخانه سازنده: - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه پی سی آر

ژل داک - کارخانه سازنده: فرژن - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه پی سی آر

ژل داک - کارخانه سازنده: biometra - مسئول: مهدی اسعدی - الکتروفورز

ژلداک - کارخانه سازنده: UVITEC Combridge - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

ساکسوله (شستشو پلاگ با تولوئن) - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادق نژاد - آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز

ساکسوله (شستشو پلاگ با متانول) - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادق نژاد - آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز

سامانه تصویر برداری شلیرین - کارخانه سازنده: پویا فر ازما - مسئول: رویا انصاری - ازمایشگاه میکروموتور فضایی

سانتریفوژ - کارخانه سازنده: sigma-101 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

سانتریفوژ یخچال دار - کارخانه سازنده: VS550 مدل universal - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

سانتریفوژ یخچالدار دور بالا - کارخانه سازنده: SIGMA 3K30 - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: B-16 مدل B.Bran - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: Sigma - مسئول: محبوبه محسنی - دندرتیک سل

سانتریفیوژ فالكون 15 - کارخانه سازنده: مدل 2002 -EBA20 - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: univrsal 320R مدل HETICH - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: EBA20 مدل HETICH - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: Frolabia SW14 - فرانسه - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: زایس - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه کارشناسی ارشد

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: Sigma 4-16 k - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه دکتری

سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: Sigma 4 k 10 - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه دکتری

سایتواسپین - کارخانه سازنده: Shandon - مسئول: محبوبه محسنی - دندرتیک سل

سختی سنج - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

سرعت سنج 3 بعدی (vctrinoII) - کارخانه سازنده: nortek - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

سرعت سنج 3 بعدی(vectrino) - کارخانه سازنده: nortek - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

سرعت سنج 3بعدی(vectrino) - کارخانه سازنده: nortek - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه سازه هیدرولیکی

سرعت سنج دوبعدی (PEMS) - کارخانه سازنده: delf - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

سرور محاسباتی - کارخانه سازنده: HP Proliant DL380 Gen 9 - مسئول: مهدی میرزایی - آزمایشگاه زیست محاسباتی

سرور محاسباتی - کارخانه سازنده: HP Proliant DL380 Gen 9 - مسئول: منصور رزقی - آزمایشگاه داده پردازی محاسباتی

سکوی تست سامانه کنترل جریان - کارخانه سازنده: طراحی و مونتاژ داخل - مسئول: سعید کریمیان - ازمایشگاه روبات پرنده

سولارمتر - کارخانه سازنده: TES- 1333 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

سونیکاتور - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

سونیکاتور - کارخانه سازنده: hielscher Ultrasound Technology - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

سیرکولاتور - کارخانه سازنده: Wisd - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

سیرکولاتور - کارخانه سازنده: WISDCRICUمارک -WCR-Pمدل 6 - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

سیستم ارزیابی تقارن جت پاشش در انواع انژکتور و تحلیل پاشش متقاطع - کارخانه سازنده: ساخت و مونتاژ داخل - مسئول: رویا انصاری - ازمایشگاه میکروموتور فضایی

سیستم ارزیابی عملکرد سامانه quadrotor - کارخانه سازنده: ساخت و مونتاژ داخل - مسئول: مسعود ابراهیمی - ازمایشگاه روبات پرنده

سیستم اندازه گیری تست سرد انژکتور - کارخانه سازنده: ساخت آزمایشگاه موتور و پیشرانش فضایی - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه میکروموتور فضایی

سیستم اندازه گیری میزان الاینده های خروجی و سامانه قابل حمل - کارخانه سازنده: شرکت فناوری شریف - مسئول: محمد طاهری تبار - ازمایشگاه موتور و پیشرانش

سیستم بررسی و تحلیل احتراق در شعله پیش امیخته گازی - کارخانه سازنده: ساخت و مونتاژ داخل - مسئول: رویا انصاری - ازمایشگاه میکروموتور فضایی

سیستم دو فازی عمودی - کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: پیمان رستمی - آزمایشگاه جریانهای چند فازی

سیستم دو فازیی افقی - کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: پیمان رستمی - آزمایشگاه جریانهای چند فازی

شارژ آمپلی فایر - کارخانه سازنده: Trek (PZD 700) - مسئول: حسام صادقیان - آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق

شبکه کامپیوتری - کارخانه سازنده: - مسئول: محسن محمد زاده درودی - آزمایشگاه مشاوره آمار

شیكر- انكوباتور - کارخانه سازنده: N-biotec مدل NB-205 - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

شیكر- انكوباتور - کارخانه سازنده: Heidolph - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

شیكر- انكوباتور - کارخانه سازنده: Infors مدل HT - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

شیكر- انكوباتور - کارخانه سازنده: wisd مارک AJ-206 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

شیكر انكوباتور یخچالدار - کارخانه سازنده: WIS-20R مدل Wised - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

شیكر انكوباتور یخچالدار - کارخانه سازنده: wisd مارک WIS-20R مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

شیكر رومیزی 45 لیتری - کارخانه سازنده: wisd مارک -SHO-2D مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

شیکر - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

شیکر لوله - کارخانه سازنده: SINA-25 VDRI - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

شیکر CBC - کارخانه سازنده: wisemix - RK-2D - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

شیکر ارلن بالن و شیکر روتاتور VDRL - کارخانه سازنده: فن آزما گستر-TM52 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

شیکر انکوباتور یخچال دار - کارخانه سازنده: - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

صفحه تراش - کارخانه سازنده: اصفهان - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

ضخامت سنج (کولیس) - کارخانه سازنده: - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

طیف سنجی FTIR - کارخانه سازنده: Thermo Nicolet - مسئول: ناصر جعفر زاده - آزمایشگاه FTIR، UV/Vis./NIRو اپتیک و لیزر

طیف سنجی UV/Vis./NIR - کارخانه سازنده: PG-T80plus - مسئول: ناصر جعفر زاده - آزمایشگاه FTIR، UV/Vis./NIRو اپتیک و لیزر

طیف سنجی جذبی، بازتابی و ضخامت سنجی - کارخانه سازنده: Avantes - هلند - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

طیف سنجی رامان - کارخانه سازنده: Almega Thermo Nicolet Dispersive Raman Spectrometer - مسئول: ناصر جعفر زاده - آزمایشگاه رامان

فتومتر - کارخانه سازنده: Ependorf ECOMP 4153 - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

فرز 120 - کارخانه سازنده: چینی - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

فرز 40 - کارخانه سازنده: چینی - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

فریزدرایر - کارخانه سازنده: ZIRBUS- SUBLIMATOR-VACO5 - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

فریزدرایر - کارخانه سازنده: ZIRBUS technology - VaCo5 - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

فریزر 80- - کارخانه سازنده: BINDER - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

فسفات با محدوده پائین پرتابل - کارخانه سازنده: Martini Ins.-MI 412 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

فلوسایتومتری - کارخانه سازنده: BD - مسئول: محبوبه محسنی - دندرتیک سل

فلوسایتومتری - کارخانه سازنده: BD FACSCanto II - مسئول: محبوبه محسنی - آزمایشگاه فلوسایتومتری

فور - کارخانه سازنده: - مسئول: سمیه علی پور - اتاق شست و شو

فوم میکروسلولی سرد - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

فوم میکروسلولی گرم - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

فیلم سه لایه - کارخانه سازنده: داخل دانشگاه - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

كلر آزاد/ كلر مجموع و pH متر - کارخانه سازنده: Martini Ins.-MI 411 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

كلنی كانتر دیجیتال - کارخانه سازنده: طب آزما-TCC - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

كوره - کارخانه سازنده: Demero-F.69 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

كوره 1200 درجه - کارخانه سازنده: FP/FHP مدل Wisoven - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

کامپیوتر محاسباتی پیشرفته - کارخانه سازنده: HP proliant DL380 Gen 9 - مسئول: سید محمد حسینی - مدلسازی کنترل بهینه با کاربردهای پزشکی و ریاضی مالی

کانال آزمایشگاهی با قوس 180 درجه - کارخانه سازنده: آداک ایرانیان - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

کانال آزمایشگاهی با قوس 90 درجه - کارخانه سازنده: آداک ایرانیان - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

کانال آزمایشگاهی مستقیم - کارخانه سازنده: آداک ایرانیان - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

کانال تولید موج - کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه سازه دریایی

کانال مستقیم باریک - کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه سازه هیدرولیکی

کانال مستقیم عریض - کارخانه سازنده: آداک ایرانیان - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه هیدرولیک

کانال مستقیم عریض - کارخانه سازنده: دانشگاه تربیت مدرس - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه سازه هیدرولیکی

کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه - کارخانه سازنده: ساخت چین - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

کدروت سنج مایعات - کارخانه سازنده: تجهیز الکترونیک راسپینا - مسئول: امیرحسین سعیدی - آزمایشگاه ترمودینامیک

کروماتوگرافی گازی GC - کارخانه سازنده: PHILIPS PU4410 - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا - کارخانه سازنده: agilent - مسئول: الهه آقازاده - آزمایشگاه آنالیز سم شناسی

کواکسترودر - کارخانه سازنده: شرکت پلاستیک سازی دهنادی - مسئول: احسان خوشبختی - آزمایشگاه ذوب ریسی

کوردر پلاستی(Extruder ) - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

کوردر پلاستی(Inter. Mix.) - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

کوره 1200 - کارخانه سازنده: تفتان 1200 - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - کارگاه شکل دهی پلیمرها

کوره 1500c چهار لیتری - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

کوره 1500c یک لیتری - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

کوره 1800c - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

کوره تونلی - کارخانه سازنده: 1500 - آذر کوره - ایران - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

کوره حرارتی خلأ تیوبی - کارخانه سازنده: ATRA-93190 - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

گازکروماتوگراف - کارخانه سازنده: UNICAM-PU 4410 - مسئول: اردلان سلیمانیان - عوامل شیمیایی

گلاوباکس - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

لایه نشانی اسپاترینگ - کارخانه سازنده: MSS160 - جهاد دانشگاهی شریف - ایران - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

لایه نشانی با باریکه الکترونی - کارخانه سازنده: EVS200 - جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - ایران - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

لایه نشانی با تبخیر حرارتی - کارخانه سازنده: EVS200 - جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - ایران - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

لایه نشانی به روش اسپری - کارخانه سازنده: ساخت ایران - مسئول: فرزانه عربپور - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

لایه نشانی دورانی - کارخانه سازنده: SPIN150-NPP-APT - آلمان - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

لوکسی متر - کارخانه سازنده: 365 UVA و نرم افزار RS 232 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

لیزر موج پیوسته(ndyag) - کارخانه سازنده: cni - مسئول: محسن مهدی لو - آزمایشگاه سازه هیدرولیکی

ماكرو ویو - کارخانه سازنده: بوتان - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مترpH -Ehمتر - کارخانه سازنده: Metrohm مارک - 691 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

مجموعه تجهیزات مربوط به تصویر برداری و تست مکانیکی استخوان - کارخانه سازنده: ساخت ازمایشگاه مکانیک شکست - مسئول: فاطمه علوی - ازمایشگاه مکانیک شکست

محفظه دما رطوبت کنترل - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

مخلوط کن دوغلتکی سرد - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

مخلوط کن دوغلتکی گرم - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

مقاومت فشاری تک محوری - کارخانه سازنده: - مسئول: سعید صادقی - آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

مونی ویسكومتر - کارخانه سازنده: Gotech/7070S2 - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

میكروسكوپ - کارخانه سازنده: Meiji - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

میکرو سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: 13-1 مدل SIGMA - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

میکرو سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: 8 مدل B.Bran - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

میکرو سانتریفیوژ - کارخانه سازنده: CF-10 مدل Wisd - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

میکرو سانتریفیوژ یخچالدار - کارخانه سازنده: micro 220R مدل HETICH - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

میکرو سختی سنج - کارخانه سازنده: BUEHLER - مسئول: فرشته فرهنگیان - آزمایشگاه متالوگرافی و آماده سازی نمونه

میکرو متر دیجیتال - کارخانه سازنده: INSIZE - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

میکروتوم - کارخانه سازنده: Microtec - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - آزمایشگاه دکتری

میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) - کارخانه سازنده: Phenom - ProX - هلند - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

میکروسکوپ اینورت - کارخانه سازنده: زایس - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - اتاق کشت سلول

میکروسکوپ فلورسانس - کارخانه سازنده: زایس - مسئول: سکینه قاسمی نیکو - اتاق کشت میکروبی

میکروسکوپ فلورسانس - کارخانه سازنده: Nikon- eclipse 80i - مسئول: نازنین حقیقت - بیوالکترومغناطیس

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: Olympus - مسئول: محمد حسین نوید فامیلی - آزمایشگاه پلیمر

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: OPTIKA مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

میکروسکوپ نوری - کارخانه سازنده: Dino-lite (AM413ZT) - مسئول: حسام صادقیان - آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) - کارخانه سازنده: Veeco - امریکا - مسئول: علی شکراله زاده - آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

نانودراپ - کارخانه سازنده: WPA Biowave II - مسئول: سمیه علی پور - عمومی

نقطه اشتعال قیر - کارخانه سازنده: آزمایش ابزار - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

نقطه نرمی قیر - کارخانه سازنده: تک آزما - مسئول: سید مصطفی قرشی - آزمایشگاه راه و ترابری

هات پلیت مگنت - کارخانه سازنده: طیف آزما طیف - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

هدایت سنج Conductivity - TDS - Salt -Temp - کارخانه سازنده: MIC 99702 - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

همزان مغناطیسی - کارخانه سازنده: شیمی فن - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

همزن مکانیکی - کارخانه سازنده: IKA - مسئول: سمیره هاشمی نجف آبادی - آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

همزن مکانیکی - کارخانه سازنده: wisd - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

همزن مکانیکی پره ای - کارخانه سازنده: Fara Azma FDES90 - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

همزن مگنتی حرارتی - کارخانه سازنده: MobinTeb - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

همزن مگنتی حرارتی - کارخانه سازنده: Raymandt.N.Co - مسئول: شاهین رشیدیان - آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

هموزنایزر اولتراسونیک پراب دار - کارخانه سازنده: LS8 مدل BANDELIN مارک - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

هموژنایزر اولتراسونیک پراب دار - کارخانه سازنده: UP 400S - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

هموژنایزر اولتراسونیک پراب دار - کارخانه سازنده: IKA - آلمان - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

هموژنایزر اولتراسونیک پراب دار - کارخانه سازنده: - مسئول: مهدی رزاقی کاشانی - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

هموژنایزر روتور- استاتور - کارخانه سازنده: wisd - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: فرپژوه - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

هود شیمیایی - کارخانه سازنده: فرپژوه - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

هود لامینار ثابت كلاس 2 - کارخانه سازنده: FSC 2120-P - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

هود لامینار ثابت كلاس 2 - کارخانه سازنده: FSC 2120-P مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

هود لامینارکلاس II - کارخانه سازنده: Jal Laboratory EQUIPMENT - مسئول: سمیه علی پور - اتاق کشت

هیتر استیرر آنالوگ - کارخانه سازنده: MSH-20A مدل WISED - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

هیتر استیرر آنالوگ - کارخانه سازنده: TAM-HS2000 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

هیتر استیرر دیجیتالی - کارخانه سازنده: MSH-20D مدل WISED - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

هیتر استیرر دیجیتالی - کارخانه سازنده: Wisd-MSH-20D مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

هیتر استیرر مجهز به سنسور خارجی کنترل دما - کارخانه سازنده: wisd - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

هیتر استیرر معمولی - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

ورتكس لوله و پلیت - کارخانه سازنده: Wisd مارک VM-10 مدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

ویسکومتر بروکفیلد - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

یخچال معمولی - کارخانه سازنده: ساخت داخل - مسئول: مهدی عبداللهی - آزمایشگاه شیمی پلیمرها

BOD متر - کارخانه سازنده: WTW-OXI TOP Box - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

centrifuge - کارخانه سازنده: sigma - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک انسانی

centrifuge - کارخانه سازنده: awel - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک انسانی

cloning - کارخانه سازنده: - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک انسانی

co2 incubator - کارخانه سازنده: binder - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک انسانی

CO2 متر، رطوبت و دما - کارخانه سازنده: EXTECH instruments-CO250 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

CODراكتور - کارخانه سازنده: Hach-DRB 200 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

DMA - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

DO متر - کارخانه سازنده: Hach-HQ30d - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

DSC - کارخانه سازنده: NETZSCH آلمان - مسئول: مهندس جعفر گودرزی - آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

Elizareader - کارخانه سازنده: Biotek - مسئول: سامان سهیلی - آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

FT IR - کارخانه سازنده: Nicolet IR 100 Thermo - مسئول: آزاده رحمانی - اسپکتروسکوپی مولکولی

HDT - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

HDT - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

HP - کارخانه سازنده: HP Proliant DL380 Gen 9 - مسئول: مهدیه طهماسبی - آزمایشگاه مدلسازی، کنترل و تحلیل تصادفی بازارهای مالی

HP Proliant DL380 Gen 9 - کارخانه سازنده: HP Proliant DL380 Gen 9 - مسئول: رضوان صالحی - علوم مهندسی محاسباتی

ICP-OES - کارخانه سازنده: VARIAN VISTA-PRO - مسئول: رحیم حسنی - آزمایشگاه ICP-OES

IR - کارخانه سازنده: IR-460 Shimadzu - مسئول: آزاده رحمانی - اسپکتروسکوپی مولکولی

light cycler 480 - کارخانه سازنده: Roche - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

MFI - کارخانه سازنده: - مسئول: مهرداد کوکبی - آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل)

microfuge - کارخانه سازنده: Dragon lab - مسئول: سامان سهیلی - آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

Multi meter - کارخانه سازنده: (M890G KBR) - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

pH متر - کارخانه سازنده: P25 مدل Istek - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوتکنولوژی

pH متر - کارخانه سازنده: istek مارک CP-500Lمدل - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه بیوراکتور

pH متر - کارخانه سازنده: Istek NEOMET - مسئول: فاطمه تیموری - آزمایشگاه جداسازی زیستی

pH متر - کارخانه سازنده: Hach-Sension+pH3 Benchtop kit, 5021 T - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

pH/EC/TDS/Tمتر پرتابل - کارخانه سازنده: Martini Ins.-MI 805 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

Processor: 2*intel@Xeon@E5-2690 - کارخانه سازنده:  HP Proliant DL380 Gen 9 - مسئول: یوسف جمالی - آزمایشگاه نانو محاسباتی و سیستمهای پیچیده

real time pcr - کارخانه سازنده: ABI - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک انسانی

Real-Time PCR - کارخانه سازنده: ABI step one plus - مسئول: سمیه علی پور - PCR اتاق

Stirrer - کارخانه سازنده: كارآزما - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

thermocycler - کارخانه سازنده: ABI - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

thermocycler - کارخانه سازنده: peqlab - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک انسانی

thermocycler - کارخانه سازنده: Bioer - مسئول: سامان سهیلی - آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

TOG/TPHمتر - کارخانه سازنده: Infra Cal-EN 61010-1 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

Turbidimeter - کارخانه سازنده: HACH-2100P - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

UPS - کارخانه سازنده: فاراتل SM1250 - مسئول: بیتا آیتی - آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

UV-Visible - کارخانه سازنده: UV-2601 Rayleigh - مسئول: آزاده رحمانی - اسپکتروسکوپی مولکولی

UV-Visible - کارخانه سازنده: UV-2100 Shimadzu - مسئول: آزاده رحمانی - اسپکتروسکوپی مولکولی

VSM - کارخانه سازنده: مغناطیس کویر - مسئول: بهراد برکاتی/ سمیرا شریفی - آزمایشگاه VSM

western blot imaging - کارخانه سازنده: sabz biomedical - مسئول: هلن دیداری - آزمایشگاه ژنتیک انسانی

XRD (X-ray diffraction) - کارخانه سازنده: Philips X'Pert MPD - مسئول: زهره فردین دوست - آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)

XRF (X-ray flourcence) - کارخانه سازنده: Philips PW2404 - مسئول: محمد یوسفی - آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)