لیست آزمایشگاه‌ها بر اساس آزمایشگاه

آزمایشگاه ICP-OES - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 82883475

آزمایشگاه FTIR، UV/Vis./NIRو اپتیک و لیزر - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 82884473

آزمایشگاه VSM - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 82883439

آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF) - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 82883426-7

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883517 - 82883528

آزمایشگاه آنالیز سم شناسی - دانشکده علوم پزشکی - شماره تماس: 82884552

آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 82883505

آزمایشگاه بیوتکنولوژی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883538

آزمایشگاه بیوراکتور - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82884917

آزمایشگاه پلیمر - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883541

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 02182883335

آزمایشگاه ترمودینامیک - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883979

آزمایشگاه ترمودینامیک - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883979

آزمایشگاه جداسازی زیستی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82884384

آزمایشگاه جداسازی زیستی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883338

آزمایشگاه جریانهای چند فازی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 82884901

آزمایشگاه ذوب ریسی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883949

آزمایشگاه رامان - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 82884473

آزمایشگاه راه و ترابری - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883965

ازمایشگاه روبات پرنده - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 82883938

ازمایشگاه روبات پرنده - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 82884933

آزمایشگاه رئولوژی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883313

آزمایشگاه رئولوژی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883949

آزمایشگاه ژنتیک انسانی - دانشکده علوم زیستی - شماره تماس: 82884753

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی - دانشکده علوم زیستی - شماره تماس: 82883487

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی - دانشکده علوم زیستی - شماره تماس: 82883487

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883932 - 82884967

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883932 - 82884975

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883932 - 82884978

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883932 - 82884983

آزمایشگاه سازه دریایی - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883984

آزمایشگاه سازه هیدرولیکی - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883984

آزمایشگاه سازه و زلزله - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82884315

آزمایشگاه شیمی پلیمرها - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883944

آزمایشگاه شیمی پلیمرها - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883944

آزمایشگاه عمومی شیمی - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 82884478-82883472

آزمایشگاه فلوسایتومتری - دانشکده علوم پزشکی - شماره تماس: 82884550

آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883336

ازمایشگاه مکانیک شکست - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 82883357

ازمایشگاه مهندسی انرژی - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883973

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی - دانشکده علوم زیستی - شماره تماس: 82883487

آزمایشگاه مهندسی محیط زیست - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82884340

ازمایشگاه موتور و پیشرانش - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 82884397

ازمایشگاه میکروموتور فضایی - دانشکده مهندسی مکانیک - شماره تماس: 82884922

آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر - شماره تماس: 82884905-7

آزمایشگاه های پلیمر(زیرزمین ساختمان آموزش کل) - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883340

آزمایشگاه هیدرولیک - دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست - شماره تماس: 82883984

اسپکتروسکوپی مولکولی - دانشکده علوم پایه - شماره تماس: 82884449

بیوالکترومغناطیس - دانشکده علوم زیستی - شماره تماس: 82884467

بیوترمودینامیک - دانشکده علوم زیستی - شماره تماس: 82884754

عوامل شیمیایی - دانشکده علوم پزشکی - شماره تماس: 82883596

کارگاه شکل دهی پلیمرها - دانشکده مهندسی شیمی - شماره تماس: 82883510

مرکز داده و رایانش ابری - مرکز رایانش ابری - شماره تماس: 82884195- 82883251-82883247