آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر سید سعید حسینی

در این آزمایشگاه انواع فرایندهای غشایی مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.