آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مسئول: دکتر وحید احمدی

آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک در سال 1385 به سرپرستی دکتر وحید احمدی راه‌اندازی شد. این آزمایشگاه در زمینه‌های ساخت و آنالیز ادوات اپتوالکترونیک شامل قطعات آشکارساز، ادوات منابع نوری، سلول های خورشیدی، سنسورهای مختلف گازی و اپتیکی، شیشه های هوشمند الکتروکرومیک فعالیت دارد. آزمایشگاه نانو اپتوالکترونیک عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) و همچنین عضو شبکه آزمایشگاه‌های راهبردی ایران است.
تجهیزات و خدمات