آزمایشگاه پلیمر

آزمایشگاه پلیمر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر محمد حسین نوید فامیلی

در آزمایشگاه پلیمر شکل دهی پلیمر انجام می شود.
تجهیزات و خدمات