آزمایشگاه رئولوژی

آزمایشگاه رئولوژی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر علی حق طلب

مجموعه ای از آزمایش های مربوط به سیالات و ترمودینامیک در این آزمایشگاه انجام می شود.
تجهیزات و خدمات