کارگاه شکل دهی پلیمرها

کارگاه شکل دهی پلیمرها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر محمد حسین نوید فامیلی

در این کارگاه شکل دهی پلیمرهای انجام می شود.
تجهیزات و خدمات