آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر عباس شجاع الساداتی

آزمایش های مربوط به بیوتکنولوژی در این آزمایشگاه انجام می شود
تجهیزات و خدمات