آزمایشگاه بیوراکتور

آزمایشگاه بیوراکتور

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر محمد موسوی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی
تجهیزات و خدمات