آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی

آزمایشگاه مهندسی بافت و دارو رسانی
تجهیزات و خدمات