آزمایشگاه جداسازی زیستی

آزمایشگاه جداسازی زیستی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی

آزمایشگاه جداسازی زیستی
تجهیزات و خدمات