آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر مهدی رزاقی کاشانی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
تجهیزات و خدمات