آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی(FTIR ، DSC، UV، GC)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر مهدی رزاقی کاشانی

آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
تجهیزات و خدمات