آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر مهدی رزاقی کاشانی

آزمایشگاه فیزیک و مکانیک پلیمرها
تجهیزات و خدمات