ازمایشگاه میکروموتور فضایی

ازمایشگاه میکروموتور فضایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر فتح اله امی

ازمایشگاه میکروموتور فضایی
تجهیزات و خدمات