ازمایشگاه موتور و پیشرانش

ازمایشگاه موتور و پیشرانش

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر فتح اله امی

ازمایشگاه موتور و پیشرانش