ازمایشگاه مکانیک شکست

ازمایشگاه مکانیک شکست

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر مجید میرزائی

ازمایشگاه مکانیک شکست
تجهیزات و خدمات