ازمایشگاه روبات پرنده

ازمایشگاه روبات پرنده

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر مسعود ابراهیمی

آزمایشگاه روبات پرنده
تجهیزات و خدمات