ازمایشگاه روبات پرنده

ازمایشگاه روبات پرنده

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: سعید کریمیان

ازمایشگاه روبات پرنده
تجهیزات و خدمات