آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

مسئول: دکتر محمد نوروزعلیایی

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)
تجهیزات و خدمات