آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

مسئول: دکتر محمود یزدانی

آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی)