آزمایشگاه سازه و زلزله

آزمایشگاه سازه و زلزله

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

مسئول: دکتر حمید محرمی

سازه و زلزله
تجهیزات و خدمات