آزمایشگاه جریانهای چند فازی

آزمایشگاه جریانهای چند فازی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر محمدرضا انصاری

آزمایشگاه جریانهای چند فازی
تجهیزات و خدمات