عمومی

عمومی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

مسئول: دکتر حوریه سلیمان جاهی

آزمایشگاه عمومی
تجهیزات و خدمات