آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر نادره گلشن ابراهیمی

آزمایشگاه رئولوژی
تجهیزات و خدمات