آزمایشگاه ذوب ریسی

آزمایشگاه ذوب ریسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر نادره گلشن ابراهیمی

آزمایشگاه ذوب ریسی
تجهیزات و خدمات