آزمایشگاه VSM

آزمایشگاه VSM

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: دکتر احمد یزدانی

آزمایشگاه VSM
تجهیزات و خدمات
  • VSM ‏(مغناطیس کویر )