آزمایشگاه رامان

آزمایشگاه رامان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: دکتر رسول ملک فر

آزمایشگاه رامان
تجهیزات و خدمات