آزمایشگاه FTIR، UV/Vis./NIRو اپتیک و لیزر

آزمایشگاه FTIR، UV/Vis./NIRو اپتیک و لیزر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: دکتر رسول ملک فر

آزمایشگاه FTIR، UV/Vis./NIRو اپتیک و لیزر
تجهیزات و خدمات