آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

مسئول: دکتر بهرام محمد سلطانی ورنوسفادرانی

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
تجهیزات و خدمات