آزمایشگاه ژنتیک انسانی

آزمایشگاه ژنتیک انسانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

مسئول: دکتر مهرداد بهمنش

آزمایشگاه ژنتیک انسانی
تجهیزات و خدمات