آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

مسئول: دکتر سید جواد مولی

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
تجهیزات و خدمات