آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

مسئول: دکتر مجید صادقی زاده

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و زیست مولکولی
تجهیزات و خدمات