بیوالکترومغناطیس

بیوالکترومغناطیس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

مسئول: دکتر پرویز عبدالمالکی

آزمایشگاه بیوالکترومغناطیس
تجهیزات و خدمات