اسپکتروسکوپی مولکولی

اسپکتروسکوپی مولکولی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: رئیس بخش شیمی

آزمایشگاه اسپکتروسکوپی مولکولی
تجهیزات و خدمات