آزمایشگاه ICP-OES

آزمایشگاه ICP-OES

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: دکتر یداله یمینی

آزمایشگاه  ICP-OES
تجهیزات و خدمات