آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)

آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: محمد یوسفی(کارشناس مسئول آزمایشگاه‌های زمین شناسی اقتصادی)

آزمایشگاه اشعه ایکس(XRD و XRF)
تجهیزات و خدمات