آزمایشگاه عمومی شیمی

آزمایشگاه عمومی شیمی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پایه

مسئول: نجف آهوپای

آزمایشگاه عمومی شیمی
تجهیزات و خدمات