آزمایشگاه شیمی پلیمرها

آزمایشگاه شیمی پلیمرها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر مهدی عبداللهی

آزمایشگاه شیمی پلیمرها