آزمایشگاه شیمی پلیمرها

آزمایشگاه شیمی پلیمرها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر علیرضا شریف

آزمایشگاه شیمی پلیمرها
تجهیزات و خدمات