ازمایشگاه مهندسی انرژی

ازمایشگاه مهندسی انرژی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر سید مجتبی صدرعاملی

ازمایشگاه مهندسی انرژی
تجهیزات و خدمات