آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایشگاه ترمودینامیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر امیرحسین سعیدی

آزمایشگاه ترمودینامیک
تجهیزات و خدمات