آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز

آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر آرزو جعفری، دکترسعید صادق نژاد

آزمایشگاه تحقیقاتی نفت و گاز