آزمایشگاه ترمودینامیک

آزمایشگاه ترمودینامیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی

مسئول: دکتر سعید صادق نژاد

آزمایشگاه ترمودینامیک