آزمایشگاه آنالیز سم شناسی

آزمایشگاه آنالیز سم شناسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

مسئول: دکتر بهرام دارایی

آزمایشگاه آنالیز سم شناسی
تجهیزات و خدمات