عوامل شیمیایی

عوامل شیمیایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

مسئول: دکتر حسین اصیلیان

آزمایشگاه عوامل شیمیایی
تجهیزات و خدمات