آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق

آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر محمد رضا کرفی

آزمایشگاه اندازه گیری و ابزار دقیق
تجهیزات و خدمات