آزمایشگاه فلوسایتومتری

آزمایشگاه فلوسایتومتری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم پزشکی

مسئول: حسن زهیر صراف

آزمایشگاه فلوسایتومتری
تجهیزات و خدمات