بیوترمودینامیک

بیوترمودینامیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

مسئول: دکتر بیژن رنجبر

بیوترمودینامیک
تجهیزات و خدمات