آزمایشگاه الکتروسرامیک

آزمایشگاه الکتروسرامیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: امین پوردخانی

توضیحات ندارد
تجهیزات و خدمات