آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت

آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: احسان طاهری نساج

ندارد
تجهیزات و خدمات