آزمایشگاه نانوساختارها

آزمایشگاه نانوساختارها

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد

مسئول: رضا پورصالحی

ندارد
تجهیزات و خدمات